Vervangen materieel gladheidsbestrijding

Er dienen in totaal 19 zoutstrooiers en 49 sneeuwploegen van de provincie Utrecht vervangen te worden, aangezien deze hun technische levensduur hebben bereikt. Circulogic is verzocht om een aanbesteding uit te schrijven voor de vervanging hiervan op een zo circulair mogelijke wijze.

Het contract dient de levering van materieel te omvatten waarmee de provincie Utrecht haar wettelijke verplichting tot gladheidsbestrijding adequaat kan uitvoeren voor een periode van 15 jaar, tot en met 2035. Tevens dient het contract te voorzien in de uitvoering van alle onderhoudstaken, inclusief de installatie van eventuele upgrades op de machines, waardoor deze inzetbaar blijven tot 2035.

Daarnaast dient het vloot- en strooimanagement geoptimaliseerd te worden, gericht op het minimaliseren van het gebruik van nieuwe materialen en grondstoffen. Hierbij dienen ook aspecten als routeoptimalisatie, training, benodigde capaciteit en managementinformatie over de onderhoudsstaat van (onderdelen van) machines in acht te worden genomen.

Vanwege de omvang van de opdracht is er een Europese procedure voor circulaire aanbesteding toegepast op de vervangingsvraag. De provincie Utrecht heeft als doel om in 2050 een circulaire Topregio te zijn en wil als voorbeeld fungeren op het gebied van circulariteit en inclusie, door middel van inkoop, duurzame mobiliteit, hernieuwbare energie en afvalrecycling in hun bedrijfsvoering. Het machinepark van de provincie moet (deels) vervangen worden, maar zij zijn op zoek naar een partner die hen gedurende de contractperiode kan helpen met het faciliteren van een effectieve, duurzame en circulaire gladheidsbestrijding tegen acceptabele kosten.

De inschrijvers zijn gevraagd om bij het gunningscriterium ‘prijs’ een opgave te doen van de totale kosten gedurende de contractperiode. In onderling overleg wordt er vervolgens een financieringsschema opgesteld.

"Dit betekent een mooie stap voor de provincie Utrecht op weg naar een Circulaire Topregio in 2050."
Arne Schaddelee
gedeputeerde Provincie Utrecht

De provincie Utrecht streeft naar een duurzame oplossing en is zich ervan bewust dat het organiseren van circulaire oplossingen en de daarbij behorende ketenverantwoordelijkheid meer tijd vergt. Daarom is er gekozen voor een overeenkomst voor leveringen en/of diensten met een initiële looptijd van 120 maanden. Na afloop van deze periode bestaat de mogelijkheid om de opdracht nog één keer te verlengen met 60 maanden.

Uiteindelijk hebben zich drie partijen ingeschreven voor dit contract. Het contract is uiteindelijk gegund aan het bedrijf Aebi-Smidt (Nido).