Vervangen materieel gladheidsbestrijding

In totaal 19 zoutstrooiers en 49 sneeuwploegen van de provincie Utrecht zijn op basis van hun technische levensduur aan vervanging toe. Circulogic is gevraagd om een contract in de markt te zetten om deze zo circulair mogelijk uit te gaan vragen. 
  • Levering van materieel waarmee de provincie Utrecht haar wettelijke taak van gladheidsbestrijding adequaat kan (laten) uitvoeren voor een periode van 15 jaar (tot en met 2035). 
  • Uitvoering van alle onderhoudstaken, inclusief het installeren van eventuele upgrades op de machines, die de inzetbaarheid van de machines tot 2035 mogelijk maken.
  • Optimaliseren van het vloot- en strooimanagement gericht op het voorkomen van het gebruik van nieuwe materialen en grondstoffen, inclusief routeoptimalisatie en training, benodigde capaciteit en managementinformatie over de onderhoudsstaat van (onderdelen van) machines.
Aanpak

Gezien de omvang van de opdracht is deze vervangingsvraag door middel van een Europese procedure circulair aanbesteed. De provincie wil in 2050 een circulaire Topregio zijn. In bedrijfsvoering wil men het goede voorbeeld geven op het gebied van circulariteit en inclusie met inkoop, duurzame mobiliteit, hernieuwbare energie en afvalrecycling. De provincie wil het machinepark (deels) vervangen, maar zoekt tevens een partner die haar kan helpen gedurende de contractperiode tegen acceptabele kosten een effectieve en zo duurzaam en circulair mogelijke gladheidsbestrijding te faciliteren.

De inschrijvers zijn gevraagd om bij gunningscriterium ‘prijs’ een opgave te doen voor de totale kosten gedurende de contractperiode, in onderling overleg wordt een financieringsschema opgesteld.

"Dit betekent een mooie stap voor de provincie Utrecht op weg naar een Circulaire Topregio in 2050."
Arne Schaddelee
gedeputeerde Provincie Utrecht
Het resultaat
De provincie streeft naar een duurzame oplossing en realiseert zich dat het organiseren van circulaire oplossingen en de bijbehorende ketenverantwoordelijkheid een langere doorlooptijd vergt.  Er is gekozen voor een overeenkomst voor leveringen en/ of diensten met een initiële looptijd van 120 maanden. Na het verstrijken van deze periode bestaat de mogelijkheid de opdracht 1 maal te verlengen voor 60 maanden.
Er hebben zich uiteindelijk drie partijen ingeschreven voor dit contract. Het contract is uit eindelijk gegund aan het bedrijf Aebi-Smidt (Nido).